Raport EBI nr 7/2023

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd WAT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 31 marca 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Do składu Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana Dawida Olczaka.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik:
wat_rn_do.pdf

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 31 marca, 2023 17:00

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 6/2023

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd WAT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że Pan Maciej Szymanski w dniu 31.03.2023 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 31.03.2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 31 marca, 2023 15:57

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2023

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku Spółka otrzymała informację od Pana Dariusza Matulka o jego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 marca 2023 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 27 marca, 2023 18:13

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 2/2023

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku Spółka otrzymała informację od Pana Dariusza Matulka o jego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 marca 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 27 marca, 2023 17:48

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2023

Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022.

Załączniki:
1. WAT_Raport_roczny_skonsolidowany_2022_21_03_2023.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_GK_WAT_2022.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_GK_WAT_2022.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 21 marca, 2023 12:23

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2023

Raport roczny jednostkowy za 2022 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022.

Załączniki:
1. WAT_Raport_roczny_jednostkowy_2022_21_03_2023.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_WAT_2022.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_WAT_2022.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 21 marca, 2023 12:21

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 1/2023

Sprzedaż udziałów w spółce OMEGA-WAT Sp. z o.o.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 marca 2023 roku zawarł z osobą fizyczną umowę sprzedaży 10 udziałów OMEGA-WAT Sp. z o.o. („OMEGA-WAT”). Stanowią one 50% udziałów i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników OMEGA-WAT.

Wartość nominalna sprzedanych udziałów wynosi 10.000 zł, wartość sprzedaży wyniosła 10.000 zł.

Po dokonaniu transakcji Emitent nie posiada udziałów OMEGA-WAT.

OMEGA-WAT świadczy usługi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zajmuje się projektowaniem oraz kompleksową realizacją inwestycji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych, domowych oraz administracji.

Wyjście z inwestycji kapitałowej w OMEGA-WAT podyktowane jest niesatysfakcjonującymi wynikami finansowymi OMEGA-WAT w latach 2021 i 2022.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zakończeniu działalności na rynku fotowoltaiki. Powodem decyzji jest zamiar skoncentrowania zasobów Emitenta na bardziej perspektywicznym segmencie działalności jakim są produkty i usługi Smart Home.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 10 marca, 2023 13:57

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2023

Korekta raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 02.03.2022 r. – podpisanie umowy z firmą audytorską

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 2 marca 2022 roku informuje, iż z powodu niedopatrzenia nie podał informacji, że w dniu 10 grudnia 2021 roku Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki również za rok obrotowy 2022 rok z Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3811. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 oraz 2022 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 10 marca, 2023 9:30

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 1/2023

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2023, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport skonsolidowany (zawierający jednostkowy) za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 roku
  2. raport skonsolidowany (zawierający jednostkowy) za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 roku
  3. raport skonsolidowany (zawierający jednostkowy) za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 roku

Raport roczny jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2022 – 21 marca 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 16 stycznia, 2023 9:52

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 16/2022

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_3Q_2022_14_11_2022.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 listopada, 2022 15:37

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu