Raport EBI nr 2/2023

Korekta raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 02.03.2022 r. – podpisanie umowy z firmą audytorską

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 2 marca 2022 roku informuje, iż z powodu niedopatrzenia nie podał informacji, że w dniu 10 grudnia 2021 roku Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki również za rok obrotowy 2022 rok z Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3811. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 oraz 2022 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 10 marca, 2023 9:30

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu