Raport ESPI nr 21/2022

Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 r. podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 29 lipca 2021 r. Na mocy niniejszego Aneksu Santander Bank Polska S.A. („Bank”) udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki 3.000.000 zł w okresie do dnia 04.07.2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 12 lipca, 2022 21:40

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 20/2022

Istotne zamówienie Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego ESPI nr 13/2022 z dnia 31 maja, informuje, że w dniu 6 lipca 2022 roku zrealizował pierwsze zamówienie w wysokości 29.040 EUR od Klienta z Niemiec („Klient”),

Jest to pierwsze z zaplanowanych na sezon 2022 zamówienie od tego Klienta. Łączna prognozowana wartość zamówień to 408.210 EUR.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie zamówień będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 6 lipca, 2022 20:16

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 19/2022

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od DMS Holding Sp. z o.o. jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w odniesieniu do Spółki, tj. z panem Dariuszem Matulka – Prezesem Zarządu Spółki oraz panem Maciejem Szymańskim – Członkiem Rady Nadzorczej, o dokonanej przez DMS Holding Sp. z o.o. w dniu 9 czerwca 2022 roku transakcji na akcjach Emitenta.

Załączniki:
zawiadomienie_dms_mar.pdf

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 13 czerwca, 2022 21:27

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 18/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2022 roku otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
zawiadomienie_dms_art69.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 13 czerwca, 2022 21:23

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 17/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) przekazuje do publicznej wiadomości, że w wyniku rozliczenia w dniu 9 czerwca 2022 roku transakcji nabycia 100.000 sztuk akcji własnych przez Spółkę, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2022, Spółka osiągnęła próg 20% ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z czym skierowała do KNF zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy (dalej: Zawiadomienie).

Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w dniu 9 czerwca 2022 roku, w wyniku transakcji nabycia 100.000 sztuk akcji własnych, Spółka posiada 200.000 akcji własnych, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,00%, liczba głosów z tych akcji wynosi 200.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 20,00%.

Przed dokonaniem w/w transakcji, Spółka posiadała 100.000 akcji własnych, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 10,00%, liczba głosów z tych akcji wynosiła 100.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 10,00%.

Jednocześnie, w treści Zawiadomienia wskazano, że żaden podmiot zależny od Spółki w rozumieniu Ustawy nie posiada akcji Spółki, a ponadto, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Załączniki:
zawiadomienie_wat_20.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 13 czerwca, 2022 21:20

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 16/2022

Nabycie przez emitenta akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 informującego o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki w ramach czwartego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 9 czerwca 2022 r. Spółka nabyła 100.000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, stanowiących 10% kapitału zakładowego oraz 10% ogólnej liczby głosów.

Nabycie 100.000 sztuk akcji własnych za cenę jednej akcji wynoszącą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) nastąpiło w związku z czwartym zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji własnych w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2022.

Spółka posiada łącznie 200.000 akcji własnych, którym odpowiada 200.000 głosów, co stanowi 20,00% kapitału zakładowego oraz 20,00% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 13 czerwca, 2022 21:13

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 15/2022

Zakończenie skupu akcji w ramach czwartego zaproszenia

Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 informującego o skierowaniu czwartego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, informuje że w okresie 23 maja 2022 – 3 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała oferty sprzedaży 314.866 (słownie: trzysta czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki za cenę jednej akcji wynoszącą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) („Oferty sprzedaży”). Ponadto w nawiązaniu do raportu nr 38/2021 informującego o skupie akcji własnych, na dzień 2 grudnia 2021 r. łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji wyniosła 100.000 akcji własnych stanowiących 10% kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zasadami określonymi w treści czwartego zaproszenia (stopa redukcji wyniosła 68,24%) i przyjął Oferty Sprzedaży uwzględniając dokonaną redukcję.

Rozliczenie transakcji nabycia 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji własnych przez Spółkę za cenę jednej akcji wynoszącą 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 8 czerwca, 2022 23:04

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 14/2022

Inwestycja Emitenta w spółkę LuON S.A.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku zawarł umowę zakupu 500.000 akcji LuON S.A. („LuON”). Stanowią one 50% akcji i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników LuON.

Wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 50.000 zł, wartość zakupu wyniosła 50.000 zł.

LuON prowadzi działalność w zakresie tworzenia systemów i urządzeń inteligentnego domu. LuON zaprojektowała od podstaw unikalną platformę dla inteligentnego domu, w ramach której urządzenia mogą komunikować się między sobą zarówno radiowo, jak i przewodowo.

System korzysta z protokołów komunikacyjnych LuAir oraz LuLine. LuAir to protokół o bardzo dużym zasięgu i ponadprzeciętnej niezawodności pracy, pozwala w nieskomplikowany sposób wykorzystać potencjał w już istniejących mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

Protokół LuLine został oparty na magistrali, która jest powszechnie używana w lotnictwie i przemyśle samochodowym, gwarantując tym samym stabilność działania na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu LuLine świetnie nadaje się do nowo budowanych mieszkań, domów jednorodzinnych oraz inwestycji wielkopowierzchniowych.

Inwestycja kapitałowa Emitenta ma na celu przyspieszenie ekspansji LuON na silnie rozwijającym się rynku smart-home poprzez dofinansowanie jej działalności kwotą w wysokości 1,1 mln zł.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy i produkty smart-home będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Jednocześnie nawiązanie współpracy z podmiotem już działającym, posiadającym bogate zaplecze techniczne i doświadczony zespół, w krótkim czasie pozwoli na szybkie zaistnienie na silnie rozwijającym się rynku smart-home.
Zarząd Spółki uznał fakt zakupu udziałów oraz rozpoczęcie współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z firmą LuON może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 2 czerwca, 2022 21:56

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 13/2022

Rozpoczęcie współpracy Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał informację, od swojej spółki zależnej ACKERMAN, o podpisaniu umowy o współpracy na zasadach wyłączności z jednym z największych dystrybutorów ekologicznych piecy kominkowych w Niemczech („Klient”).

Współpraca będzie obejmowała dostawy produktów ACKERMAN na zasadach wyłączności (nie dotyczy sieci sklepów DIY) do ponad 1000 partnerów Klienta w czterech krajach europejskich – Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg.

Rozpoczęcie współpracy jest efektem realizacji strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 31 maja, 2022 15:54

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 11/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w drugim kwartale 2022 roku. Wartość zamówienia to 4.921.171 PLN netto.

W ostatnich tygodniach Spółka i jej spółki zależne otrzymują zwiększoną liczbę zapytań ofertowych i zamówień. Główną przyczyną takiej sytuacji jest trwający kryzys energetyczny, w tym znaczący wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu. Oferta grupy kapitałowej Spółki obejmująca instalacje fotowoltaiczne (OMEGA-WAT) oraz ekologiczne urządzenia grzewcze i opał (ACKERMAN) stanowi alternatywę energetyczną dla większości gospodarstw domowych.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 26 maja, 2022 15:16

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu