Raport ESPI nr 4/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lipca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 810.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 810.000
Udział w liczbie głosów na tym WZA: 100%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 81%[:]

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 17 lipca, 2017 17:27

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 5/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACKERMAN S.A. w dniu 17 lipca 2017 roku

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2017 roku.

Załączniki:
Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf[:]

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 17 lipca, 2017 17:21

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 4/2017

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2017, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku
  2. raport za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku

Emitent publikuje niniejszy raport bieżący, w związku z rozpoczęciem podlegania obowiązkom informacyjnym po zakończeniu pierwszego miesiąca roku obrotowego 2017.[:]

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 10 lipca, 2017 8:39

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 3/2017

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

[:pl]Zarząd spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. Spółka podpisała Umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni, z siedzibą w Poznaniu.

Zarząd informuje, iż przedmiotem umowy jest współdziałanie w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect.[:]

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Data raportu: 22 czerwca, 2017 14:29

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 2/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 r., o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załączniki:
1.ACK_WZA_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
2.ACK_WZA_Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
3.ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji i_liczbie_glosow_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
4.ACK_WZA_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(JEDN.ORG)_17.07.2017.pdf
5.ACK_WZA_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(OS.FIZYCZNE)_17.07.2017.pdf[:]

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 21 czerwca, 2017 19:12

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 2/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 r., o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załączniki:
1.ACK_WZA_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
2.ACK_WZA_Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
3.ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji i_liczbie_glosow_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
4.ACK_WZA_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(JEDN.ORG)_17.07.2017.pdf
5.ACK_WZA_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(OS.FIZYCZNE)_17.07.2017.pdf

[:]

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 21 czerwca, 2017 19:05

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 1/2017

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. „Spółka” informuje na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI o uzyskaniu w dniu 20 czerwca 2017 roku dostępu do systemu ESPI. Wobec powyższego Spółka od dnia 20 czerwca 2017 roku będzie przekazywała informacje z wykorzystaniem systemu ESPI.[:]

Podstawa prawna:

Data raportu: 20 czerwca, 2017 8:58

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 1/2017

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 czerwca 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 20 czerwca 2017 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.[:]

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania ładu korporacyjnego”.

Data raportu: 20 czerwca, 2017 8:36

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu