Raport EBI nr 12/2024

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zarząd LuON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Załączniki:
LuON_Raport_1Q_2024_14.05.2024.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 maja, 2024 16:08

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2024

Raport roczny za 2023 rok

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2023.

Załączniki:
1.LuON_Raport_roczny_2023_29.03.2024.pdf
2.Sprawozdanie_finansowe_LUON_2023.pdf
3.Sprawozdanie_z badania_LUON_2023.pdf
4.Sprawozdanie_Zarządu_LUON_2023.pdf

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 29 marca, 2024 18:07

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2024

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Zarząd LuON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.

Załączniki:
LuON_Raport_4Q_2023_29.03.2024.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 29 marca, 2024 18:01

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2024

Nałożenie środka dyscyplinującego

LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2024 roku uchwałą nr 390/2024 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił upomnieć Spółkę na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Upomnienie związane jest z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 rok, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2023, którego przekazanie stosownie do postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zwalnia daną spółkę z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2023, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data raportu: 26 marca, 2024 10:51

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 7/2024

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd Spółki LuON S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie daty opublikowania jednostkowego raportu rocznego za rok 2023 („Raport”). Pierwotny termin, ogłoszony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku wskazywał datę publikacji Raportu w dniu 19 marca 2024 roku. Nowa data opublikowania Raportu zostaje ustalona na dzień 29 marca 2024 roku.

Ponadto Zarząd informuje, iż w związku ze zmianą terminu publikacji Raportu nastąpi naruszenie obowiązków informacyjnych wskazanych w § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem, że przekaże raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. opublikuje raport okresowy za IV kwartał 2023 r. z naruszeniem § 6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego jest efektem błędu pisarskiego w umowie zawartej z firmą audytorską ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o. W dokumencie tym nieprawidłowo ustalono datę dostarczenia sprawozdania z badania na 25 marca 2024 roku. W konsekwencji, niemożliwe stało się zakończenie badania za rok 2023 oraz finalizacja prac przez Biegłego Rewidenta do pierwotnie zaplanowanego terminu, tj. 19 marca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 14 Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

Data raportu: 19 marca, 2024 17:44

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT EBI NR 1/2024

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2024, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

1. raport jednostkowy za I kwartał 2024 r. – 14 maja 2024 roku
2. raport jednostkowy za II kwartał 2024 r. – 13 sierpnia 2024 roku
3. raport jednostkowy za III kwartał 2024 r. – 13 listopada 2024 roku

Raport roczny jednostkowy za rok 2023 – 19 marca 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Data raportu: 16 stycznia, 2024 18:19

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 19/2023

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_3Q_2023_14_11_2023.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 listopada, 2023 16:22

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 14/2023

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2023 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_2Q_2023_14_08_2023.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 sierpnia, 2023 14:26

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2023

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do otrzymanego od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („Giełda”) pisma z dnia 16 czerwca 2023 r., w którym Giełda m.in. wskazała Spółce na konieczność uzupełnienia oraz skorygowania raportu okresowego za I kwartał 2023 r. („Raport”) w taki sposób, by w danych finansowych zamieszczonych w Raporcie znajdowały się dane określone w załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o rachunkowości w zakresie oznaczonym liczbami arabskimi, przekazuje w załączeniu skorygowany Raport.

Załącznik:
WAT_Raport_1Q_2023_15_05_2023.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 26 czerwca, 2023 22:53

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2023

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_1Q_2023_15_05_2023.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 15 maja, 2023 17:20

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu