Raport ESPI nr 2/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1 lipca 2024 r.

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2024 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: https://inwestorzy.luon.eu

Załączniki:
1._LUON_WZA_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_LUON_SA_01.07.2024.pdf
Załączniki:
2._Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_LUON_SA_01.07.2024.pdf
Załączniki:
3._LUON_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_01.07.2024.pdf
Załączniki:
4._LUON_WZA_FORMULARZ__POZWALAJACY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 4 czerwca, 2024 17:34

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 1/2024

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. w dniu 16 stycznia 2024 r.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 16 stycznia 2024 r.:

1. Dawid Olczak
– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 120.667
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 120.667
– % udział w liczbie głosów na NWZ: 24.59%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 12,07%

2. Maciej Szymański
– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 370.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 370.000
– % udział w liczbie głosów na NWZ: 75.41%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 37,00%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 17 stycznia, 2024 14:11

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 42/2023

Korekta komunikatu ESPI nr 41/2023 dot. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 41/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej, zarówno w treści komunikatu, jak i w tytule, błędnie wskazano na zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas gdy ogłoszenie dotyczy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 21 grudnia, 2023 21:16

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 41/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 stycznia 2024 r.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2024 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.wat.pl

Załączniki:
1. WAT_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 16.01.2024.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 16.01.2024.pdf
3. WAT_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_16.01.2024.pdf
4. WAT_WZA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 21 grudnia, 2023 18:03

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 40/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Emila Borusławskiego, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
Emil Borusławski 19.12.2023.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 20 grudnia, 2023 17:22

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 39/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Mariusza Gudyna, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
Mariusz Gudyn 19.12.2023.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 20 grudnia, 2023 17:18

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 38/2023

Połączenie ze Spółką LuON S.A. i planowana zmiana nazwy

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 25/2023 z dnia 29 września 2023 roku, dotyczącego podpisania planu połączenia Spółki ze spółką LuON S.A. („LuON”), informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu rejestrowego z dnia 19 grudnia 2023 roku o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian danych rejestrowych Spółki, w tym m.in. rejestracji połączenia Spółki ze spółką LuON. Tym samym proces połączenia spółek został zakończony.

Połączenie Spółki i LuON jest połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH. Spółką przejmującą jest WAT, a spółką przejmowaną jest LuON.

Ponadto w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2023 roku za pośrednictwem komunikatu EBI nr 19/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, dotyczących planowanego na IV kwartał 2023 roku wprowadzenia na rynek pierwszych autorskich produktów Smart Home („Produkty”), Spółka informuje, że ze względów formalno-prawnych związanych m.in. z identyfikacją wytworzonych produktów, podejmie kroki w celu zmiany nazwy Spółki na LuON S.A..

Wprowadzenie na rynek Produktów nastąpi bezpośrednio po dokonaniu tej zmiany. Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dot. zmiany nazwy Spółki nastąpi w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 20 grudnia, 2023 16:10

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 37/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Emila Borusławskiego, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
Emil Boruslawski 15.12.2023.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 15 grudnia, 2023 18:55

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 36/2023

Sprzedaż udziałów ACKERMAN Sp. z o.o. WAT S.A.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 33/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku, informującego o trudnościach finansowych spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”), po przeanalizowaniu sytuacji finansowej ACKERMAN, sytuacji gospodarczej na rynku materiałów budowlanych oraz biorąc pod uwagę plany inwestycyjne związane z rozwojem produktów i usług Smart Home, w celu zabezpieczenia interesów Spółki, podjął decyzję o sprzedaży posiadanych udziałów w ACKERMAN. Spółka dokonała w dniu 14 grudnia 2023 roku zbycia 50% udziałów ACKERMAN na rzecz osoby fizycznej, po cenie równej wartości nominalnej sprzedawanych udziałów, t.j. za cenę łączną 2.500 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Data raportu: 15 grudnia, 2023 18:51

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

RAPORT ESPI NR 35/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Mariusza Gudyna, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
Mariusz Gudyn 15.12.2023.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 15 grudnia, 2023 18:43

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu