RAPORT ESPI NR 38/2023

Połączenie ze Spółką LuON S.A. i planowana zmiana nazwy

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 25/2023 z dnia 29 września 2023 roku, dotyczącego podpisania planu połączenia Spółki ze spółką LuON S.A. („LuON”), informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu rejestrowego z dnia 19 grudnia 2023 roku o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian danych rejestrowych Spółki, w tym m.in. rejestracji połączenia Spółki ze spółką LuON. Tym samym proces połączenia spółek został zakończony.

Połączenie Spółki i LuON jest połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH. Spółką przejmującą jest WAT, a spółką przejmowaną jest LuON.

Ponadto w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2023 roku za pośrednictwem komunikatu EBI nr 19/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, dotyczących planowanego na IV kwartał 2023 roku wprowadzenia na rynek pierwszych autorskich produktów Smart Home („Produkty”), Spółka informuje, że ze względów formalno-prawnych związanych m.in. z identyfikacją wytworzonych produktów, podejmie kroki w celu zmiany nazwy Spółki na LuON S.A..

Wprowadzenie na rynek Produktów nastąpi bezpośrednio po dokonaniu tej zmiany. Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dot. zmiany nazwy Spółki nastąpi w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 20 grudnia, 2023 16:10

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu