Raport EBI nr 13/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1 lipca 2024 r.

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2024 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: https://inwestorzy.luon.eu

Załączniki:
1._LUON_WZA_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_LUON_SA_01.07.2024.pdf
Załączniki:
2._Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_LUON_SA_01.07.2024.pdf
Załączniki:
3._LUON_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_01.07.2024.pdf
Załączniki:
4._LUON_WZA_FORMULARZ__POZWALAJACY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 4 czerwca, 2024 17:31

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 12/2024

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zarząd LuON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Załączniki:
LuON_Raport_1Q_2024_14.05.2024.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 maja, 2024 16:08

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 11/2024

Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Załączniki:
LuON_Formularz_DPNC_2024.pdf

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 15 kwietnia, 2024 8:54

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2024

Raport roczny za 2023 rok

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2023.

Załączniki:
1.LuON_Raport_roczny_2023_29.03.2024.pdf
2.Sprawozdanie_finansowe_LUON_2023.pdf
3.Sprawozdanie_z badania_LUON_2023.pdf
4.Sprawozdanie_Zarządu_LUON_2023.pdf

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 29 marca, 2024 18:07

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2024

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Zarząd LuON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.

Załączniki:
LuON_Raport_4Q_2023_29.03.2024.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 29 marca, 2024 18:01

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2024

Nałożenie środka dyscyplinującego

LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2024 roku uchwałą nr 390/2024 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił upomnieć Spółkę na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Upomnienie związane jest z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 rok, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2023, którego przekazanie stosownie do postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zwalnia daną spółkę z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2023, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data raportu: 26 marca, 2024 10:51

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 7/2024

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd Spółki LuON S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie daty opublikowania jednostkowego raportu rocznego za rok 2023 („Raport”). Pierwotny termin, ogłoszony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku wskazywał datę publikacji Raportu w dniu 19 marca 2024 roku. Nowa data opublikowania Raportu zostaje ustalona na dzień 29 marca 2024 roku.

Ponadto Zarząd informuje, iż w związku ze zmianą terminu publikacji Raportu nastąpi naruszenie obowiązków informacyjnych wskazanych w § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem, że przekaże raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. opublikuje raport okresowy za IV kwartał 2023 r. z naruszeniem § 6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego jest efektem błędu pisarskiego w umowie zawartej z firmą audytorską ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o. W dokumencie tym nieprawidłowo ustalono datę dostarczenia sprawozdania z badania na 25 marca 2024 roku. W konsekwencji, niemożliwe stało się zakończenie badania za rok 2023 oraz finalizacja prac przez Biegłego Rewidenta do pierwotnie zaplanowanego terminu, tj. 19 marca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 14 Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

Data raportu: 19 marca, 2024 17:44

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 6/2024

Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej.

Ponadto Spółka informuję, że zmianie uległ również numer telefonu kontaktowego do Spółki.

Aktualny adres strony internetowej: www.inwestorzy.luon.eu
Aktualny adres poczty elektronicznej: inwestorzy@luon.eu
Aktualny numer telefonu: 22 201 29 43‬

Poprzedni adres strony internetowej: www.wat.pl
Poprzedni adres poczty elektronicznej: inwestorzy@wat.pl
Poprzedni numer telefonu: 22 490 99 01

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Data raportu: 20 lutego, 2024 14:54

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 5/2024

Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do postanowień § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 stycznia 2024 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian statutu LuON polegającego na zmianie w § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki.

Dotychczas obowiązujące brzmienie § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi: WAT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: WAT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

zostaje zmienione na następujące:
„1. Firma Spółki brzmi: LuON Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: LuON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany § 1 ust. 1 i 2 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LuON S.A..pdf

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 1 lutego, 2024 14:35

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 4/2022

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2024 roku Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 z Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3811. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 października 2023 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 18 stycznia, 2024 18:15

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu