RAPORT ESPI NR 40/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała od Pana Emila Borusławskiego, Członka Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
Emil Borusławski 19.12.2023.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 20 grudnia, 2023 17:22

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu