Raport EBI NR 7/2024

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd Spółki LuON S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie daty opublikowania jednostkowego raportu rocznego za rok 2023 („Raport”). Pierwotny termin, ogłoszony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku wskazywał datę publikacji Raportu w dniu 19 marca 2024 roku. Nowa data opublikowania Raportu zostaje ustalona na dzień 29 marca 2024 roku.

Ponadto Zarząd informuje, iż w związku ze zmianą terminu publikacji Raportu nastąpi naruszenie obowiązków informacyjnych wskazanych w § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem, że przekaże raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. opublikuje raport okresowy za IV kwartał 2023 r. z naruszeniem § 6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego jest efektem błędu pisarskiego w umowie zawartej z firmą audytorską ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o. W dokumencie tym nieprawidłowo ustalono datę dostarczenia sprawozdania z badania na 25 marca 2024 roku. W konsekwencji, niemożliwe stało się zakończenie badania za rok 2023 oraz finalizacja prac przez Biegłego Rewidenta do pierwotnie zaplanowanego terminu, tj. 19 marca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 14 Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

Data raportu: 19 marca, 2024 17:44

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu