Raport EBI nr 8/2024

Nałożenie środka dyscyplinującego

LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2024 roku uchwałą nr 390/2024 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił upomnieć Spółkę na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Upomnienie związane jest z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 rok, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2023, którego przekazanie stosownie do postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zwalnia daną spółkę z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2023, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data raportu: 26 marca, 2024 10:51

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu