Raport ESPI nr 18/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2022 roku otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
zawiadomienie_dms_art69.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 13 czerwca, 2022 21:23

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu