Raport EBI nr 11/2024

Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Załączniki:
LuON_Formularz_DPNC_2024.pdf

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 15 kwietnia, 2024 8:54

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2024

Raport roczny za 2023 rok

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2023.

Załączniki:
1.LuON_Raport_roczny_2023_29.03.2024.pdf
2.Sprawozdanie_finansowe_LUON_2023.pdf
3.Sprawozdanie_z badania_LUON_2023.pdf
4.Sprawozdanie_Zarządu_LUON_2023.pdf

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 29 marca, 2024 18:07

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2024

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Zarząd LuON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.

Załączniki:
LuON_Raport_4Q_2023_29.03.2024.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 29 marca, 2024 18:01

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2024

Nałożenie środka dyscyplinującego

LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2024 roku uchwałą nr 390/2024 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił upomnieć Spółkę na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Upomnienie związane jest z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 rok, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2023, którego przekazanie stosownie do postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zwalnia daną spółkę z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2023, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data raportu: 26 marca, 2024 10:51

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 7/2024

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd Spółki LuON S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie daty opublikowania jednostkowego raportu rocznego za rok 2023 („Raport”). Pierwotny termin, ogłoszony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku wskazywał datę publikacji Raportu w dniu 19 marca 2024 roku. Nowa data opublikowania Raportu zostaje ustalona na dzień 29 marca 2024 roku.

Ponadto Zarząd informuje, iż w związku ze zmianą terminu publikacji Raportu nastąpi naruszenie obowiązków informacyjnych wskazanych w § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem, że przekaże raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. opublikuje raport okresowy za IV kwartał 2023 r. z naruszeniem § 6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego jest efektem błędu pisarskiego w umowie zawartej z firmą audytorską ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o. W dokumencie tym nieprawidłowo ustalono datę dostarczenia sprawozdania z badania na 25 marca 2024 roku. W konsekwencji, niemożliwe stało się zakończenie badania za rok 2023 oraz finalizacja prac przez Biegłego Rewidenta do pierwotnie zaplanowanego terminu, tj. 19 marca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 14 Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

Data raportu: 19 marca, 2024 17:44

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 6/2024

Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej.

Ponadto Spółka informuję, że zmianie uległ również numer telefonu kontaktowego do Spółki.

Aktualny adres strony internetowej: www.inwestorzy.luon.eu
Aktualny adres poczty elektronicznej: inwestorzy@luon.eu
Aktualny numer telefonu: 22 201 29 43‬

Poprzedni adres strony internetowej: www.wat.pl
Poprzedni adres poczty elektronicznej: inwestorzy@wat.pl
Poprzedni numer telefonu: 22 490 99 01

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Data raportu: 20 lutego, 2024 14:54

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Polityka dywidendy

Celem Zarządu LuON S.A. jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez rozwój LuON S.A., w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy oraz politykę wypłaty dywidendy.

Polityka dywidendy Spółki obowiązuje od 9 kwietnia 2018 r. Zgodnie z polityką, o wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dywidenda za 2017 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 roku w kwocie 1,80 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,8 mln zł).

Dywidenda za 2018 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2019 roku w kwocie 1,20 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,2 mln zł).

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:09

Osoba reprezentująca: LuON

Kontakt

Biuro zarządu

LuON S.A.

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Sekretariat
tel.: ‭22 201 29 43‬
e-mail: kontakt@luon.eu

Relacje inwestorskie

tel.: ‭22 201 29 43‬
e-mail: inwestorzy@luon.eu

Formularz kontaktowy

Animator akcji

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel.: +48 22 201 97 50
tel.: +48 22 201 97 51

e-mail: company@nwai.pl
www.nwai.pl

Autoryzowany doradca

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel.: +48 22 201 97 50
tel.: +48 22 201 97 51

e-mail: company@nwai.pl
www.nwai.pl

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:09

Osoba reprezentująca: LuON

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba AkcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział głosach na WZ
Maciej Szymański370.00037.00%370.00037.00%
Dawid Olczak120.66712.07%120.66712.07%
Emil Borusławski120.66712.07%120.66712.07%
Mariusz Gudyn120.66612.06%120.66612.06%
Pozostali268.00026.80%268.00026.80%
SUMA1.000.000100,00%1.000.000100,00%

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:07

Osoba reprezentująca: LuON

Zarząd i Rada nadzorcza

Prezes Zarządu

Dawid Olczak

Dawid Olczak to przedsiębiorca specjalizujący się w branży Smart Home. Dysponuje bogatym doświadczeniem w dziedzinie automatyki domowej, projektowania oraz wdrażania systemów inteligentnego domu i zarządzania innowacjami. Pełni funkcję Prezesa w LuON S.A., zasiadał w Radzie Nadzorczej WAT S.A. W przeszłości, z powodzeniem współtworzył infrastrukturę dla sklepów internetowych, był odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych oraz zarządzał zespołem specjalistów. Ma na swoim koncie doświadczenie w tworzeniu zaplecza dla firm usługowych z dziedziny inteligentnego domu. W przeszłości prowadził liczne szkolenia dla producentów branży Smart Home, dotyczące wykorzystania możliwości Apple Home w istniejącej infrastrukturze oraz w automatyce domowej ich klientów.

Rada nadzorcza

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:06

Osoba reprezentująca: LuON