Raport ESPI nr 9/2021

Skup akcji własnych

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2021 r. na rachunek Ackerman S.A. 590 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,059 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 15,21 zł.

Emitent posiada łącznie 60.590 akcji własnych stanowiących 6,059 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210329_0401.pdf[:]

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 2 kwietnia, 2021 14:54

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu