Raport ESPI nr 33/2023

Informacja otrzymana od spółki zależnej

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2023 r. otrzymał istotną informację od spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”) dotyczącą sytuacji finansowej ACKERMAN.

W wyniku trwającego kryzysu na rynku materiałów budowlanych ACKERMAN boryka się z trudnościami finansowymi. Zgodnie z otrzymaną informacją w ostatnich miesiącach ACKERMAN obserwuje znaczącą przewagę podaży nad popytem oraz zmniejszenie ilości zamówień. Efektem tego jest bardzo duża presja cenowa i wynikające z niej znaczące obniżenie rentowności. Ponadto znacząca część Klientów rezygnuje ze złożonych i potwierdzonych zamówień, co przekłada się na brak możliwości odbioru przez ACKERMAN złożonych i potwierdzonych zamówień u swoich dostawców. Jednocześnie część Klientów żąda w formie rabatu obniżenia cen towarów już dostarczonych lub całkowitego ich zwrotu.

Zarząd ACKERMAN podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie dalszego funkcjonowania firmy i poprawy płynności finansowej. Obejmują one zmniejszenie stanów magazynowych, renegocjowanie złożonych zamówień i obowiązujących umów z dostawcami, w tym m.in. ograniczenie udzielonych kredytów kupieckich. Jednocześnie renegocjowane są warunki współpracy z głównymi Klientami oraz podjęto działania ograniczające koszty funkcjonowania, w tym w szczególności koszty pracownicze i magazynowe.

Zarząd WAT S.A. uwzględniając sytuację gospodarczą na rynku materiałów budowlanych, sytuację finansową ACKERMAN oraz plany inwestycyjne związane z rozwojem produktów i usług Smart Home, podjęła przegląd możliwych rozwiązań zabezpieczających interesy Spółki.

O istotnych decyzjach dotyczących ACKERMAN Emitent będzie informował w raportach bieżących.

Podstawa prawna: Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 28 listopada, 2023 20:21

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu