Raport EBI NR 5/2024

Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do postanowień § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 stycznia 2024 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian statutu LuON polegającego na zmianie w § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki.

Dotychczas obowiązujące brzmienie § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi: WAT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: WAT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

zostaje zmienione na następujące:
„1. Firma Spółki brzmi: LuON Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: LuON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany § 1 ust. 1 i 2 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LuON S.A..pdf

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 1 lutego, 2024 14:35

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu