RAPORT EBI NR 21/2023

Korekta komunikatu EBI nr 20/2023 dot. ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do komunikatu EBI nr 20/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej, zarówno w treści komunikatu, jak i w tytule, błędnie wskazano na zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas gdy ogłoszenie dotyczy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 21 grudnia, 2023 21:19

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu