Raport ESPI nr 40/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2021 roku otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
dms.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 6 grudnia, 2021 13:52

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu