Raport ESPI nr 39/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) przekazuje do publicznej wiadomości, że w wyniku rozliczenia w dniu 02 grudnia 2021 roku transakcji nabycia 29.970 sztuk akcji własnych przez Spółkę, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021, Spółka osiągnęła próg 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z czym skierowała do KNF zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy (dalej: Zawiadomienie).

Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w dniu 02 grudnia 2021 roku, w wyniku transakcji nabycia 29.970 sztuk akcji własnych, Spółka posiada 100.000 akcji własnych, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 10,00%, liczba głosów z tych akcji wynosi 100.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 10,00%.

Przed dokonaniem w/w transakcji, Spółka posiadała 70.030 akcji własnych, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 7,003%, liczba głosów z tych akcji wynosiła 70.030, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 7,003%.

Jednocześnie, w treści Zawiadomienia wskazano, że żaden podmiot zależny od Spółki w rozumieniu Ustawy nie posiada akcji Spółki, a ponadto, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Załącznik:
1.211202.pdf

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 6 grudnia, 2021 13:47

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka – Prezes Zarządu