RAPORT EBI NR 20/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 stycznia 2024 r. WAT Spółka Akcyjna

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2024 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.wat.pl

Załączniki:
1. WAT_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 16.01.2024.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WAT SA 16.01.2024.pdf
3. WAT_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_16.01.2024.pdf
4. WAT_WZA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Data raportu: 21 grudnia, 2023 18:17

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu