Raport EBI nr 12/2024

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zarząd LuON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2024 roku.

Załączniki:
LuON_Raport_1Q_2024_14.05.2024.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 maja, 2024 16:08

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Kalendarium inwestorów

14.11.2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

14.11.2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

14.11.2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

14.11.2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

14.11.2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Podstawa prawna:

Data raportu: 10 maja, 2024 13:17

Osoba reprezentująca: LuON

Raport EBI nr 11/2024

Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Załączniki:
LuON_Formularz_DPNC_2024.pdf

Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 15 kwietnia, 2024 8:54

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 10/2024

Raport roczny za 2023 rok

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2023.

Załączniki:
1.LuON_Raport_roczny_2023_29.03.2024.pdf
2.Sprawozdanie_finansowe_LUON_2023.pdf
3.Sprawozdanie_z badania_LUON_2023.pdf
4.Sprawozdanie_Zarządu_LUON_2023.pdf

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 29 marca, 2024 18:07

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 9/2024

Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Zarząd LuON S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.

Załączniki:
LuON_Raport_4Q_2023_29.03.2024.pdf

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 29 marca, 2024 18:01

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI nr 8/2024

Nałożenie środka dyscyplinującego

LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2024 roku uchwałą nr 390/2024 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił upomnieć Spółkę na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Upomnienie związane jest z niedochowaniem przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 rok, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za rok obrotowy 2023, którego przekazanie stosownie do postanowień § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zwalnia daną spółkę z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2023, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2023, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data raportu: 26 marca, 2024 10:51

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 7/2024

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok

Zarząd Spółki LuON S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie daty opublikowania jednostkowego raportu rocznego za rok 2023 („Raport”). Pierwotny termin, ogłoszony w raporcie bieżącym EBI nr 1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku wskazywał datę publikacji Raportu w dniu 19 marca 2024 roku. Nowa data opublikowania Raportu zostaje ustalona na dzień 29 marca 2024 roku.

Ponadto Zarząd informuje, iż w związku ze zmianą terminu publikacji Raportu nastąpi naruszenie obowiązków informacyjnych wskazanych w § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem, że przekaże raport roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 29 marca 2024 r. opublikuje raport okresowy za IV kwartał 2023 r. z naruszeniem § 6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, który wskazuje, że raport kwartalny przekazuje się nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego jest efektem błędu pisarskiego w umowie zawartej z firmą audytorską ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o. W dokumencie tym nieprawidłowo ustalono datę dostarczenia sprawozdania z badania na 25 marca 2024 roku. W konsekwencji, niemożliwe stało się zakończenie badania za rok 2023 oraz finalizacja prac przez Biegłego Rewidenta do pierwotnie zaplanowanego terminu, tj. 19 marca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz pkt 14 Załącznika do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"

Data raportu: 19 marca, 2024 17:44

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Raport EBI NR 6/2024

Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej

Zarząd LuON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej.

Ponadto Spółka informuję, że zmianie uległ również numer telefonu kontaktowego do Spółki.

Aktualny adres strony internetowej: www.inwestorzy.luon.eu
Aktualny adres poczty elektronicznej: inwestorzy@luon.eu
Aktualny numer telefonu: 22 201 29 43‬

Poprzedni adres strony internetowej: www.wat.pl
Poprzedni adres poczty elektronicznej: inwestorzy@wat.pl
Poprzedni numer telefonu: 22 490 99 01

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Data raportu: 20 lutego, 2024 14:54

Osoba reprezentująca: Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Polityka dywidendy

Celem Zarządu LuON S.A. jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez rozwój LuON S.A., w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy oraz politykę wypłaty dywidendy.

Polityka dywidendy Spółki obowiązuje od 9 kwietnia 2018 r. Zgodnie z polityką, o wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Dywidenda za 2017 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 roku w kwocie 1,80 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,8 mln zł).

Dywidenda za 2018 r. została ustalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 kwietnia 2019 roku w kwocie 1,20 zł na akcję (tj. w łącznej wysokości 1,2 mln zł).

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:09

Osoba reprezentująca: LuON

Kontakt

Biuro zarządu

LuON S.A.

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Sekretariat
tel.: ‭22 201 29 43‬
e-mail: kontakt@luon.eu

Relacje inwestorskie

tel.: ‭22 201 29 43‬
e-mail: inwestorzy@luon.eu

Formularz kontaktowy

Animator akcji

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel.: +48 22 201 97 50
tel.: +48 22 201 97 51

e-mail: company@nwai.pl
www.nwai.pl

Autoryzowany doradca

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel.: +48 22 201 97 50
tel.: +48 22 201 97 51

e-mail: company@nwai.pl
www.nwai.pl

Podstawa prawna:

Data raportu: 12 lutego, 2024 13:09

Osoba reprezentująca: LuON